REKLAM
ZeHirLi GuZeLLiK
PROFIL   RESIMLER   BLOGLAR   MISAFIR DEFTERI   ARKADASLAR   FAVORILER   VIDEOLAR  
 
mem_gold SITE DISINDA

KadinUYELIK TARIHI: 02/19/2019
YILDIZI: Bilinmiyor
SON GIRIS: 07/06/2020 23:31:40
REYTINGIM: 9.99

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´
___________________$$$$$$
_______________$$$__$$_$$$
_______________$____¶¶___$$§§
_______________¶¶¶¶________$§§§
________________$$$$$$___$__$§§§
__________________§§§$$___$_$§§§§
_________________§§§§§$___$_$§§§§§
_________________§§§§§$___$$$§§§§§
_________________§§§§$$_$___$§§§§§
________________§§§§§§$__$_$$§§§§§
________________§§§§§$$___$$§§§§§§
_______________§§§§§§$__$_$$§§§§§
_______________§§§§$$___$_$§§§§§
_______________§§§$$___$_$$§§§§
________________§$$____$_$§§§§
_________________$____$_$$§§
________________$$___$__$$
_______________$$______$$
_______________$______$$_$
______________$$_____$$_$$$______$$$$$$$$$$$
______________$______$___$$$$$$$$___________$
_______$$$$$_$$___$_$$____$$$$$$____$$$______$
___$$$$____$$$$_$_$_$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$__$
__$$____$____$$___$_$$______$$$$__________$$$$$
_$_____$______$_$___$$_$$$$$____________$_____$$$
$______$$$$$$$$____$_$$$_________________$$_____$$
$______$$_____$_$____$$__________$$$$$$$$$$______$
$$_______$$$$_$$_$$_$_$$_____$$$$$$_______$______$
_$$____________$$____$_$$$$$$$__________$$_______$
___$$___________$_____$__$$$_______$$$$$$_______$$
____$$$$$_ ___$$$________$$$$$$$$$___________$$
_______$$$$$$$$$$_$$$________________________$$$
____________________$$$$__________________$$$$
________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

____#
____$___#$______________________________#
___§$§__$$__________________________$___#$
___$$$_#$$#________________________$$$__$$#
___$$$_$$$§________________________$$$_§$$#
___$$$$$$$#_______________________#$$$_$$$#
___$$$$$$$#_______________________§$$$$$$$#
___$$$$$$$________________________#$$$$$$$
___§$$$$$#_________________________$$$$$$$
____§$$$#__________________________§$$$$$
_____§#_____________________________#$$$
_____$$$____________#__#____________#§
______$$§__________$§__§§__________§$$
______#$$__________$$##$$_________#$$
________#$§_________$$$$__________$$
__#______$$$#______$$$$$_______§$$
___$#______#_#$$$$$$$$$$$§§$$_§$§_____#
____$$___________#$$$$$$$$§§§________§#
_____$$_#______§$§$$$$$$$$_#________$#
_§______$$$$#$$$#_$$$$$$$§_$$$##§$$#____§
_#$#___________#_#__###__#___###§#____#§
___$$§#______$$$_$$$§##§$$#$$________§#
_____§#§$$$#§$#___§$$$$$$§__§$$_§$$§____##
_#§___________§§#$#______§##____##_____§§
__§$$#______$$$__$$$$$$$$$##$$#______#$#
##__§$_$$$$#$_##__§$$$$$§____§$#$$$$_#__##
_#$_________#$$#$$#_____#$_$$___###____§§
__#$$#___##§$§__#$$$$$$$$$__$$#______#$#
____###$$$§_______#§$$$§#____#§_$$$$
________________#$______#________#
_________________$$$$$$$$
__________________$$$$$$
__________________§§§§§§
___________________$§§§$§
___________________§$$$$§
____________________§$$$$
_____________________#§§##
________________________$$$#
______________§_________#$$$#
_____________#$___________§§#§
_____________$#_____________$$§
____________#$$#____________§$$
_____________$_______________##
_____________§$____________#$$
_______________#$$§#______$$$
_________________§$§#$$$$##

_______________¶¶¶¶____________¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶_________¶¶¶
________¶¶¶¶_____¶¶¶_________¶¶¶_____¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶11111111¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶¶¶
_¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶
_¶¶_________¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶__________¶¶
____________¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶
________¶¶¶__¶11¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶11¶__¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶_¶¶¶¶¶11¶¶¶11111111111¶¶11¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶____¶¶¶¶1¶¶111111111111¶¶1¶¶¶_______¶¶¶¶
__¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
_¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶
¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
_______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶
_______¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶
______¶¶¶_________¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶¶
_____¶¶¶__________¶¶¶_O_¶¶¶_O_¶¶¶_________¶¶¶
_____¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶
____¶¶_____________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____________¶¶
____¶_______________¶¶¶_____¶¶¶_____________¶
____¶________________¶¶_____¶¶_____________¶
_____¶____________________________________¶

══════════════▒████████████████████████
════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████
═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█
══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██
════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████
═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████
═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████
══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███
═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██
═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█
════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█
════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓
═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████
═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████
═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███
═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████
════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███
════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███
════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████
═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████
═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████
════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████
════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███
═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████
══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██
══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█
═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█
═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████
══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓
══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓
═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓
════▒████▓███▒═══════════════════██████▓
═════████▓████═════░███▓════════██████▓█
═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█
═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███
════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████
═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████
═▒██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████
░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████
█═░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████
═░███▓██████▓███▓████████═══════████▓███
═████▓▓████▓█████████████░═══════███████
══████▓███▓████▓█████████════════█████▒═
═══▓███▓███████▓█████▓██▓══════▓████════
════███▓█▓█████▓████▓███═════▒█████═════
═════███████████████▓█▓═════▓███▓▓══════
═════██▓███████████▓█▓══════██▓═════════
═════█████▓████═█████░══════█▓══════════
══░████████▓███═██████══════░═══════════
═══░▒░═░███████══█████══════════════════

██████───────────────────▒▓██████████████
██████▓───────────────▒▓█████████████████
███████────▓▒───────▒████████▓██████████▓
███████────┼──────▒█████████▓█▓▓████████▓
███████░────────▒██████████▓▓▓█▓▓▓█▓▓██▓▒
███████▓▒────░▒█████████████▓▓▓█▓▓▓███▓▒▓
████████┼───┼▓█████████████▓▓▓▓▓█▓▓██▓███
████████───▓██████████████████▓█▓█▓▓███▓▓
███████▓─░█████████████████████████▓▒▓▓▒┼
██████▓─┼███████████████████████▓███▒─┼▒─
█████▓─▒▓▓███▓▓▓▓▓███████████████▓██▓──░┼
█████─┼▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▓▒▓███▓▓▓██▓████████┼───
████─░▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓████▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████▓───
███▓─▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒░░─░─░─┼▒▓██████┼─┼
███─▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓┼┼┼░┼┼▒┼░───░─░─░┼▒▓█████──
██▓─▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒─░─░─░┼▒┼┼░┼░░░░─░┼▒▓████▒─
██▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒────░┼┼┼┼┼┼░┼░░─░─┼░▒▓███▓─
██▒┼▒▒▒▓▓▓▓▓▓┼─────▒┼┼░┼┼┼░░░░──░░─▒███▓─
██▓░┼┼▒▓▓▓▓▓▓──────┼▒┼░░░░░─░░░──░─░▓██▓┼
███▒░░▒▒▒▒▒▓▒──────┼▒▒┼┼░░░░─░────░─▒██▓░
████▓▒▒▒▓▓▓▓█───▒▒▒▒┼┼▒░░░░─░░░───░░░▓██┼
██████████████▓▓▓▒──░░░░░┼░░─░░░───░░▒██─
█████████████████▓──░┼░─┼░░─░─░░░─░░┼▒██┼
█████████████████▓─░░┼▒▒┼┼░░░░░░░░─┼▒▒▓█▒
███████████████████▒▒▒▒┼┼┼┼┼┼░░░┼─░┼▒▒▒█▒
███████████████████──░───░┼┼┼░░┼░░░▒▓▒▒█▒
███████████████──▒──▓▒▒▒▒┼┼┼┼░░─░┼▒▓▓▓▓▓▒
█████████████▓▓░───▓███▓▒┼░░────┼▓▓▓▓▓▒▓┼
█████████████┼─┼▒───┼██▒░──────▒████▓▒▒▒░
█████████████▓───▒────██▓▒───▒▓█████▓▓▒▒░
██████████████▓──▒▒────▒██▓▓██████▓▓▓▓▓▓┼
██████████████──┼─┼▒────▒███████▓▒▓▓▓▓▓▓▒
█████████████──█▓──┼▒─────██████▒▒▓▓▓▓▓▓▓
████████████░─▓██┼──▒▒─────████▓▒▒▒▓▓▒▒██
███████████▒─▒████───┼┼─────▓██▒▒▒▒▒▒┼░█▓
██████████▓──█████▓───░▒─────▒█▓▒▒▒▒┼┼┼█▓
██████████──███████▓───░▒─────┼▒▒▒▒▒┼░┼█▓
█████████──█████████▒───░▒┼────┼▒▒▒▒┼─┼█▓
████████▓─▓████████▒▓┼────░───░░▒▒▒┼░─▒█▓
███▓░█████████████▓──▒░░░─────▒▒┼▒▒┼──▒█▓
███──▓█████████████──┼▒─░─────▒┼░▒▒───▒█▓
███──█████████████▒░─┼┼░───░░░░░─┼▒┼┼─▒█▓
████▒████████████▓─░▒┼░───┼┼┼░┼░░─▒▓█┼▒█▓
███▒──▒███████████──▒┼───░┼┼┼┼┼┼─░░▒▓░▒█▓
───▓┼▒──██████████──▒░────░░░░┼░░──▒▓┼▒█▓
░──█▒┼▒──▓████████▒──░░┼┼┼┼┼░┼┼░──▒██┼▒█▓
██┼▒█░▒┼──┼███████▓───┼┼┼┼┼┼┼░░─░▒██▓┼▓█▓
███▓▒─┼▓┼───▒██████▒──┼┼┼┼┼┼░──░▒▓▓▓─┼▓█▓
███▓▓█▓█▒┼░──░▓█████▓┼─░┼░┼░░─▒▓▓▓┼───▓█▓
█▓┼───────░░───┼▓█████▒▒────┼▒▓▒┼─────┼█▒
______¶¶
______¶¶______________¶¶¶¶¶
______¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶_¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶____________________________¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶
___¶¶¶_________________________________¶¶¶¶
___¶¶¶__________________________________¶¶¶
__¶¶¶____________________________________¶¶¶
_¶¶¶_____________________________________¶¶¶
¶¶¶¶______________________________________¶¶¶
__________________________________________¶¶¶

Hic arkadas yok


*** SanalKahve.com 2008-2015 ***